OD 15 QM DARMOWA DOSTAWA* W 3-4 TYGODNIE | DUŻY FORMAT 1×1 METR | WZÓR DOSTAWY Z VOUCHEREM

Shop

Regulamin

dla zamówień złożonych za pośrednictwem colourofstone.com

1. UŻYTKOWNIK/PARTNER UMOWNY

Użytkownikiem niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest

Kolor kamienia GmbH, reprezentowana przez dyrektora zarządzającego, pana Friedricha Aly

Albert-Einstein-Str. 10
31135 Hildesheim – GERMANY

Rejestr handlowy: Sąd lokalny Hildesheim HRB 207255

Telefon: +49 5121 102309

E-Mail: hello@colourofstone.com

2. ZAKRES STOSOWANIA I JĘZYK UMOWY

2.1 Poniższe Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej również “OWH”) mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego colourofstone.com przez konsumentów i przedsiębiorców (zwanych dalej również “Klientem” lub “Ty/Twoja”), w każdym przypadku w wersji aktualnej w momencie składania zamówienia.

2.2 W zakresie, w jakim niniejsze Ogólne Warunki Handlowe odnoszą się do konsumentów, oznacza to każdą osobę fizyczną, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności handlowej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej.

2.3 O ile w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych jest mowa o przedsiębiorcach, oznacza to osobę fizyczną, prawną lub spółkę osobową posiadającą zdolność prawną, która zawierając transakcję prawną, działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej na własny rachunek.

2.4 Możesz zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Handlowymi mającymi zastosowanie do Twojej umowy przed złożeniem zamówienia zarówno na naszej stronie internetowej colourofstone.com jak i podczas procesu składania zamówienia poprzez oddzielnie udostępnioną w tym celu informację. Wyślemy je również do Ciebie wraz z potwierdzeniem zamówienia po złożeniu zamówienia. Nie można żądać od nas oddzielnie Ogólnych Warunków Handlowych obowiązujących w momencie składania zamówienia. Dlatego zalecamy, aby zachować Ogólne Warunki Handlowe przesłane wraz z potwierdzeniem zamówienia dla swojej dokumentacji.

2.5 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych Warunków od czasu do czasu bez uprzedzenia. W przypadku zmiany, wersją Regulaminu mającą zastosowanie do Państwa umowy będzie wersja, którą wysłaliśmy do Państwa wraz z Potwierdzeniem Zamówienia i która była opublikowana na naszej stronie internetowej colourofstone.com w momencie złożenia zamówienia.

2.6 Świadczymy nasze usługi wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Sprzeczne ogólne warunki handlowe klienta obowiązują tylko wtedy, gdy wyraźnie potwierdzimy ich ważność. Dotyczy to również sytuacji, w których należy uzgodnić odstępstwa od poszczególnych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

2.7 Zawieramy umowy wyłącznie w języku niemieckim. Tłumaczenia niniejszych OWH i niniejszej strony internetowej na inne języki służą wyłącznie celom informacyjnym. W przypadku różnic pomiędzy wersjami językowymi, pierwszeństwo ma zawsze tekst niemiecki.

3. ZAWARCIE UMOWY I PRZEDMIOT UMOWY

3.1 Prezentacja produktów na naszej stronie colourofstone.com nie stanowi prawnie wiążącej oferty. Jest to raczej tylko niewiążące zaproszenie do złożenia nam oferty (tzw. invitatio ad offerendum). Możesz wybrać różne produkty na naszej stronie internetowej i umieścić je w koszyku. Umieszczenie produktu w koszyku jest prawnie niewiążące. W każdej chwili przed wysłaniem wiążącego zamówienia możesz skorygować dokonany wybór produktów, tzn. dodać kolejne produkty, usunąć już dodane produkty z koszyka ponownie lub zmienić ilość zamówienia. W każdej chwili przed wysłaniem wiążącego zamówienia możesz również skorygować pozostałe dane podane przez Ciebie w procesie składania zamówienia.

3.2 Tylko poprzez kliknięcie przycisku “Kup teraz” składasz nam prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna na wybrane przez Ciebie produkty. Złożenie wiążącego zamówienia jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik zaakceptuje obowiązującą w danym momencie wersję Ogólnych Warunków Handlowych, klikając na pole wyboru “Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego”. W tym kontekście można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Handlowymi przed złożeniem wiążącego zamówienia. Niezwłocznie po złożeniu wiążącego zamówienia, otrzymasz potwierdzenie otrzymania zamówienia w formie automatycznej wiadomości e-mail. Niniejsze potwierdzenie zamówienia nie stanowi z naszej strony przyjęcia umowy. Umowa zostaje zawarta dopiero wtedy, gdy przyjmiemy Twoją ofertę poprzez wysłanie Ci osobnego potwierdzenia zamówienia pocztą elektroniczną lub poprzez wysłanie Ci zamówionego produktu. Przyjęcie oferty może nastąpić w ciągu trzech dni od otrzymania oferty.

3.3 Zwracamy uwagę, że tekst umowy nie jest dostępny na naszej stronie internetowej po złożeniu przez Państwa zamówienia. Treść umowy wynika z przesłanego Państwu potwierdzenia zamówienia. Proszę zabrać potwierdzenie zamówienia do swoich dokumentów i dobrze je przechowywać. Potwierdzenie zamówienia zawiera podsumowanie wybranych produktów, ilość zamówienia, ceny produktów, wszelkie obowiązujące koszty dostawy, ustawowy podatek VAT, jak również wszelkie dodatkowe opłaty, adres dostawy, adres do faktury (jeśli jest inny niż adres dostawy), numer zamówienia oraz specjalne warunki dotyczące zamówienia. 3.4.

3.4 Numer zamówienia wygenerowany przez system będzie wykorzystywany przez Klienta we wszelkiej późniejszej komunikacji z nami.

3.5 Dane osobowe podane przez Ciebie podczas procesu składania zamówienia muszą być zgodne z prawdą. Podczas procesu zamawiania zostaniesz poproszony o sprawdzenie poprawności podanych przez Ciebie danych. Prosimy również o sprawdzenie poprawności potwierdzenia zamówienia po jego otrzymaniu i powiadomienie nas o wszelkich koniecznych poprawkach w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia zamówienia. Jeśli podane przez Państwa dane ulegną zmianie w trakcie realizacji umowy, są Państwo zobowiązani do niezwłocznego poinformowania nas o tych zmianach. Jeśli od samego początku podasz nieprawidłowe dane lub nie powiadomisz nas o ich zmianie, musisz zrekompensować nam wszelkie szkody poniesione w wyniku tego. Jako nasz partner umowny muszą Państwo również zapewnić, że podany przez Państwa adres e-mail lub numer faksu i telefonu jest dostępny.

4. PRAWO KONSUMENTÓW DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

O ile dokonują Państwo zakupów w celach, które nie wynikają w głównej mierze z Państwa działalności handlowej lub zawodowej, a zatem zamawiają Państwo u nas jako konsumentów i nie uzgadniają z nami płatności ratalnej, przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższą instrukcją:

4.1 Polityka anulowania

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie produktu.

W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie firmę Colour of Stone GmbH, Albert-Einstein-Str. 10, 31135 Hildesheim, Tel. +49 5121 102309, E-Mail support@colourofstone.com w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila). Mogą Państwo w tym celu użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Nie ma jednak takiego obowiązku. Mogą Państwo wypełnić i przesłać nam formularz odstąpienia od umowy albo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania Państwa oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania Państwa powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności. W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za to jakichkolwiek opłat. Możemy natomiast odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy przedstawią Państwo dowód, że produkt został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Państwo z kolei mają obowiązek odesłać nam lub przekazać produkt niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Koszt zwrotu towaru ponosi użytkownik. Ich maksymalna wysokość wynosi 500,00 EUR na paletę.

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4.2 Prawo odwołania nie istnieje w przypadku umów

– w przypadku dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i których wytworzenie wymaga indywidualnego wyboru lub ustalenia przez konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.

4.3 Prawo do odstąpienia od umowy może wygasnąć przedwcześnie w przypadku umów na dostawę

– za dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli ich pieczęć została usunięta po dostawie

– za dostawę towarów, jeśli po dostawie ze względu na swój charakter zostały one nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami.

5. CENY / KOSZTY FRACHTU, DOSTAWY, WYSYŁKI I INNE / MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA

5.1 Wszystkie ceny są cenami dla klienta końcowego w euro i zawierają wszystkie podatki i cła. Obowiązują ceny podane w momencie składania zamówienia.

W przypadku dostaw do krajów spoza UE obowiązują następujące zasady: Klient / klient może zostać obciążony opłatami celnymi, podatkami lub innymi opłatami. Nie są one fakturowane ani opłacane przez Color of Stone GmbH. Klient/zleceniodawca musi je rozliczyć bezpośrednio z właściwym organem podatkowym lub organem celnym.

5.2 Ponadto mogą powstać dodatkowe koszty frachtu, dostawy, wysyłki lub inne, na które wyraźnie wskazujemy w procesie zamawiania po podaniu adresu dostawy i przed złożeniem oświadczenia umownego:

– Dostawa jest wolna od kosztów frachtu, dostawy i wysyłki (z wyjątkiem wysp i odległych obszarów) do następujących krajów: Belgia, Niemcy, Francja, Włochy (w tym wyspy), Luksemburg, Holandia, Portugalia, Hiszpania (w tym Baleary), Austria, Chorwacja, Słowenia, Czechy, Słowacja, Polska, Węgry, Rumunia, Estonia, Łotwa, Litwa, Monako.

– Do następujących krajów / regionów dostawa odbywa się po zryczałtowanej opłacie za przesyłkę lub po dopłacie za wyspę w wysokości 238,00 EUR (VAT 19% DE): Dania, Finlandia, Szwecja, Bułgaria, Grecja (bez wysp), Irlandia, Liechtenstein, Szwajcaria, Wyspy Kanaryjskie, Korsyka, Madera, wyspy niemieckie, wyspy holenderskie.

– Do następujących krajów / regionów dostawa odbywa się po zryczałtowanej opłacie za przesyłkę lub po dopłacie za wyspę w wysokości 476,00 EUR (VAT 19% DE): Norwegia, Wielka Brytania, Azory, wyspy francuskie (bez Korsyki), wyspy greckie, wyspy chorwackie, Ceuta, Melilla, Helgoland.

– Dostawy są realizowane tylko w obrębie Układu z Schengen (chyba że podano inaczej). Kraje lub terytoria niewymienione, takie jak Grenlandia, Wyspy Owcze, francuskie i holenderskie terytoria zamorskie, nie są dostarczane.

5.3 Kraje lub regiony niewymienione w punkcie 5.2 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych nie będą zaopatrywane.

5.4 Wszystkie nasze produkty podlegają minimalnej ilości zamówienia, do której odnosimy się już podczas prezentacji produktów na naszej stronie internetowej. Nie jest możliwe zawarcie z nami umowy poniżej podanej tam minimalnej ilości zamówienia.

6. METODY/WARUNKI PŁATNOŚCI

W naszym sklepie internetowym mają Państwo do wyboru kilka opcji płatności. Przy dokonywaniu płatności prosimy zawsze podawać numer zamówienia.

6.1 Przedpłata

Jeśli zdecydujesz się na płatność z góry, towar dostarczymy dopiero po otrzymaniu zapłaty. Faktura musi być zapłacona w całości w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. W przeciwnym razie jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy po upływie wyznaczonego przez nas rozsądnego terminu dodatkowego. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w tym przypadku.

6.2 PayPal

W przypadku płatności za pośrednictwem systemu PayPal, płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem firmy PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, zarejestrowanej w rejestrze handlowym R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349. Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem systemu PayPal, musisz być tam zarejestrowany lub zarejestrować się. Podczas procesu zamawiania zostaniesz przekierowany na stronę operatora PayPal, gdzie będziesz musiał potwierdzić swoje dane dostępu i potwierdzić nam dyspozycję płatności. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej, zwracamy się do PayPal o zainicjowanie transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza jest automatycznie realizowana przez PayPal natychmiast po jej dokonaniu. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.paypal.com.

6.3 Stripe Payments Europe

Oferujemy różne metody płatności, takie jak płatność kartą kredytową, Giropay, EPS, SOFORT, polecenie zapłaty SEPA, iDEAL, Przelewy24, Multibanco, Bancontact i Klarna we współpracy z dostawcą płatności “Stripe Payments Europe”, Ltd, c/o A&l Goodbody, Ifsc, North Wall Quay, Dublin 1, Irlandia z zastrzeżeniem warunków użytkowania Stripe, z którymi można zapoznać się na stronie https://stripe.com/de/terms. Przenosimy nasze roszczenia wobec Ciebie na Stripe Payments Europe w przypadku, gdy współpracujemy z Stripe Payments Europe. Stripe Payments Europe będzie wtedy ściągać należności. W przypadku cesji, płatność może być dokonana tylko na rzecz dostawcy płatności, tj. Stripe Payments Europe ze skutkiem zwalniającym z długu. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.stripe.com.

6.4 Klarna AB

We współpracy z Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (www.klarna.de), oferujemy zakup na rachunek i zakup na raty jako opcję płatności. Należy pamiętać, że Klarna Invoice i Klarna Raty są dostępne wyłącznie dla konsumentów i że w każdym przypadku płatność musi być dokonana na rzecz Klarna. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.klarna.com.

Kupując na konto w Klarna, płacisz po otrzymaniu towaru z terminem płatności 14 dni. Kompletne warunki zakupu na konto można znaleźć tutaj:https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee=0

Dzięki usłudze finansowania Klarna mogą Państwo elastycznie spłacać swój zakup w miesięcznych ratach. Więcej informacji na temat zakupu na raty w Klarna, w tym ogólne warunki handlowe oraz europejskie standardowe informacje dotyczące kredytu konsumenckiego, można znaleźć tutaj:https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/account.

7. WARUNKI DOSTAWY I WYKONANIA

7.1 Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem zleconej przez nas firmy spedycyjnej. W związku z tym nie jesteśmy w stanie ustalić z Państwem konkretnego, pożądanego terminu dostawy. Czas dostawy wynosi maksymalnie 40 dni, licząc od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia. O ostatecznym terminie dostawy poinformujemy Cię w trakcie procesu składania zamówienia. Dokładna data dostawy towaru oraz okno dostawy zostaną uzgodnione z Państwem przez spedytora. Spedycja skontaktuje się z Państwem w tej sprawie po potwierdzeniu zlecenia. W tym celu należy zapewnić, że można się z Państwem skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu.

7.2 Jeżeli w ciągu trzech dni od zawiadomienia przez spedytora nie można stawić się w celu uzgodnienia terminu dostawy lub nie wypełnia się obowiązku współdziałania w celu uzgodnienia terminu dostawy, wówczas pozostaje się w zwłoce z przyjęciem zlecenia. W takim przypadku ponosicie Państwo powstałe w związku z tym dodatkowe nakłady, które musieliśmy ponieść w związku z nieudaną ofertą oraz w związku z przechowywaniem i zabezpieczeniem należnego towaru. Poza tym obowiązują pozostałe skutki prawne zwłoki w odbiorze.

7.3 W dniu dostawy wymagana jest obecność klienta pod adresem dostawy przez cały czas określony przez firmę spedycyjną. Niestety nie jest możliwe określenie czasu dostawy z wyprzedzeniem. Jesteście Państwo zobowiązani do osobistego odbioru zamówionego towaru w uzgodnionym terminie dostawy i do pisemnego potwierdzenia dostawy. Pomoc z Państwa strony podczas rozładunku nie jest konieczna i nie jest przez nas pożądana, w przeciwnym razie odbywa się to na Państwa koszt i ryzyko.

7.4 Jeżeli towar nie może zostać dostarczony w terminie uzgodnionym ze spedytorem, ponieważ w uzgodnionym terminie dostawy nie byli Państwo obecni na miejscu, wówczas mają Państwo zaległości w odbiorze. W takim przypadku ponosicie Państwo powstałe w związku z tym dodatkowe nakłady, które musieliśmy ponieść w związku z nieudaną dostawą, jak również w związku z przechowywaniem i zabezpieczeniem należnego towaru. Poza tym obowiązują pozostałe skutki prawne zwłoki w odbiorze.

7.5 Dostawa towaru przez spedytora odbywa się samochodem ciężarowym o ładowności od 7,5 do 40 ton “free kerbside”, tzn. na krawężnik znajdujący się najbliżej adresu dostawy. Rozładunek odbywa się za pomocą podnośnika i wózka widłowego.

W następujących przypadkach dostawa “bezpłatny wywóz śmieci” nie może być zrealizowana:

– Adres piosenki znajduje się w strefie wyłączonej z ruchu kołowego lub na ulicy przeznaczonej do zabawy, lub można do niego dotrzeć tylko przez taką strefę lub ulicę.

– Adres dostawy znajduje się przy ulicy, po której nie mogą poruszać się samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej 40 ton, lub dojazd do adresu piosenki możliwy jest tylko przy takiej ulicy.

– Adres dostawy znajduje się przy ulicy węższej niż 3,25 m lub dojazd do niego jest możliwy tylko taką ulicą.

– Adres dostawy znajduje się na ulicy, której szerokość w momencie dostawy jest ograniczona do mniej niż 3,25 m przez przeszkody, takie jak plac budowy lub zaparkowane pojazdy, lub dojazd do niej jest możliwy tylko przez taką ulicę.

– Adres dostawy znajduje się w uliczce bez możliwości skrętu dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 40 ton.

– Adres dostawy znajduje się na drodze o takiej nierówności, która uniemożliwia rozładunek towaru za pomocą hydraulicznej klapy tylnej.

Jeśli jeden z wyżej wymienionych warunków dotyczy Państwa adresu dostawy lub jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, są Państwo zobowiązani do poinformowania nas o tym wcześniej telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

7.6 Jeśli adres dostawy nie jest dostępny dla samochodów ciężarowych zgodnie z wyżej wymienionymi cechami i/lub jeśli rozładunek towaru nie jest możliwy, jesteście Państwo zobowiązani do pokrycia dodatkowych kosztów poniesionych przez nas w związku z nieudaną dostawą, jak również w związku z przechowywaniem i zabezpieczeniem należnego towaru, jeśli nie poinformowaliście nas Państwo o tej okoliczności. Jeśli dostawa do Państwa nie może nastąpić z powodu tych okoliczności, będą Państwo w zwłoce z przyjęciem zamówienia. Obowiązują skutki prawne wynikające z braku akceptacji.

7.7 Jeżeli wyznaczyliśmy Państwu termin 14 dni na przyjęcie dostawy, a termin ten upływa bezowocnie z przyczyn leżących po Państwa stronie, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. W takim przypadku wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych zgodnie z przepisami ustawowymi.

7.8 Klient może na własne ryzyko i koszt uzgodnić z przewoźnikiem dostawę poza krawężnik do faktycznego miejsca instalacji.

7.9 Dostawy realizowane są na paletach euro jako opakowaniach transportowych. Palety euro są paletami wielokrotnego użytku. Po dostarczeniu paleta euro staje się Państwa własnością.

8.SZKODY TRANSPORTOWE

8.1 Wykupiliśmy ubezpieczenie transportowe dla naszych towarów.  

8.2 Jeśli jako konsument otrzymają Państwo towar z widocznymi uszkodzeniami transportowymi, prosimy o złożenie reklamacji bezpośrednio u spedytora, udokumentowanie tego faktu i poinformowanie nas o tym. Prosimy również o zachowanie uszkodzonego towaru. Jeżeli nie złożą Państwo niezwłocznie reklamacji na szkodę transportową u nas lub u spedytora, nie ma to wpływu na Państwa roszczenia prawne, w szczególności na prawa gwarancyjne i ich egzekwowanie. Pomożecie nam Państwo jednak w dochodzeniu własnych roszczeń wobec firm transportowych lub ubezpieczeń transportowych.

Do przedsiębiorców stosuje się następujące zasady:

Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia towaru przechodzi na Państwa z chwilą przekazania przez nas towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie wyznaczonej do realizacji wysyłki. Między kupcami obowiązuje obowiązek kontroli i zgłaszania wad, uregulowany w § 377 HGB (niemiecki kodeks handlowy). W przypadku niezgłoszenia wad zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, towar uznaje się za zatwierdzony, chyba że wada nie była rozpoznawalna podczas kontroli. Nie dotyczy to sytuacji, w których podstępnie ukryliśmy wadę.

9. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

Dostarczone towary pozostają naszą własnością do momentu uiszczenia pełnej ceny zakupu, łącznie z frachtem, dostawą, wysyłką i innymi poniesionymi kosztami. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie mogą Państwo odsprzedawać dostarczonych przez nas towarów z zastrzeżeniem prawa własności.

W przypadku przedsiębiorców stosuje się dodatkowo następujące przepisy:

Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do momentu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń wynikających z trwających stosunków handlowych. Przed przeniesieniem własności towaru objętego zastrzeżeniem własności zastawienie lub przeniesienie własności w drodze zabezpieczenia jest niedozwolone. Mogą Państwo odsprzedawać zarezerwowane towary w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Z góry cedują Państwo na nas wszystkie roszczenia wynikające z tej odsprzedaży, niezależnie od kombinacji lub mieszania, do wysokości faktury, a my akceptujemy tę cesję. Pozostajecie Państwo upoważnieni do ściągania należności. Możemy jednak również sami dochodzić roszczeń, o ile nie wywiążą się Państwo ze swoich zobowiązań płatniczych wobec nas.

10. GWARANCJA / WADY

10.1 O ile poniżej nie ustalono wyraźnie inaczej, obowiązują ustawowe przepisy dotyczące rękojmi.

10.2 Zdjęcia kamieni naturalnych zamieszczone na naszej stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i nie są w żaden sposób wiążące w odniesieniu do koloru i struktury. Kamienie naturalne są wyjątkowe. Różnice w kolorze, właściwościach biologicznych, strukturalnych, chemicznych i fizycznych są naturalnie nieuniknione. Różnice w kolorze, strukturze i fakturze kamienia są uwarunkowane różnymi minerałami i ich rozmieszczeniem.

– Różnice kolorystyczne w kamieniu naturalnym są naturalne i dopuszczalne.

– Kamienie naturalne powstają w wyniku procesów geologicznych. Zmiany w skałach doprowadziły do powstania pęknięć tektonicznych. Żyłki kalcytowe w wapieniach są częścią ich charakterystyki. Te żyły nie są wadą. Pęknięcia i słabe punkty są naturalną cechą kamieni naturalnych.

– Otwarte pory jak w trawertynie są nieuniknione ze względu na powstawanie kamienia naturalnego. Pory te są zamykane przez wypełnienie. Pozostałe pory lub pory, które otwierają się ponownie są typowe dla trawertynu.

Właściwości optyczne należy oceniać w normalnych warunkach użytkowania, takich jak odległość przy oglądaniu lub oświetlenie. Światło pastwiska nie jest uważane za kryterium oceny.

10.3 Jeśli otrzymali Państwo od nas towar jako konsument, Państwa roszczenia z tytułu rękojmi wygasają w ciągu dwóch lat od dostawy towaru. Jeśli zakupiłeś u nas używany przedmiot jako przedsiębiorca, rękojmia za wady jest wykluczona. Jeżeli nabyli Państwo od nas towar jako przedsiębiorca, termin przedawnienia wynosi jeden rok od dostawy. Termin przedawnienia roszczeń regresowych w przypadku regresu dostawcy zgodnie z §§ 445a, 445b BGB pozostaje nienaruszony.

10.4 Wśród kupców obowiązuje obowiązek kontroli i zgłaszania wad, o którym mowa w § 377 HGB. W przypadku braku zawiadomienia, o którym mowa powyżej, towar uznaje się za przyjęty, chyba że wada nie była rozpoznawalna podczas kontroli. Nie dotyczy to sytuacji, w których podstępnie ukryliśmy wadę.

10.5 Powyższe ograniczenia nie dotyczą roszczeń z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli ustawowych lub pomocników w następujących przypadkach

– w przypadku uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia

– za szkody spowodowane celowym działaniem lub rażącym niedbalstwem

– za szkody w przypadku nieprzestrzegania udzielonej przez nas gwarancji

– za oszukańczo ukryte wady

– w zakresie, w jakim otwiera się zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt

– w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Istotne zobowiązania umowne to zobowiązania, których spełnienie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać (tzw. zobowiązania kardynalne).

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

11.1 W przypadku roszczeń z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników odpowiadamy zawsze bez ograniczeń za

– za szkody na życiu, ciele lub zdrowiu

– za szkody spowodowane celowym działaniem lub rażącym niedbalstwem

– za szkody w przypadku nieprzestrzegania udzielonej przez nas gwarancji

– za oszukańczo ukryte wady

– w zakresie, w jakim otwiera się zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt

11.2 W przypadku szkód spowodowanych naruszeniem istotnych zobowiązań umownych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub osoby, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania, nasza odpowiedzialność ogranicza się do odszkodowania za przewidywalną szkodę typową dla umowy. Istotne zobowiązania umowne to zobowiązania, których spełnienie jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać (tzw. zobowiązania kardynalne).

11.3 W przeciwnym razie wyklucza się roszczenia odszkodowawcze. Powyższe ograniczenia obowiązują również w stosunku do przedstawicieli ustawowych i osób działających w ich imieniu, jeśli roszczenia są kierowane bezpośrednio do nich.

12. ROZPATRYWANIE SKARG/ROZSTRZYGANIE SPORÓW

12.1. Chętnie rozwiążemy wspólnie z Państwem wszelkie problemy. Prosimy o kontakt z nami. Możesz do nas dotrzeć

– pocztą: Colour of Stone GmbH, Albert-Einstein-Str. 10, 31135 Hildesheim, Niemcy

– Telefon: +49 5121 102309

– E-Mail: hello@colourofstone.com

12.2 Komisja Europejska oferuje możliwość rozstrzygania sporów online na prowadzonej przez siebie platformie internetowej. Dostęp do tej platformy można uzyskać poprzez link zewnętrznyhttps://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE Konsumenci mają możliwość korzystania z tej platformy w celu rozstrzygania swoich sporów. Wszelkie spory wynikające z naszej umowy z klientem staramy się rozwiązywać polubownie. Ponadto nie jesteśmy zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed organem rozstrzygającym spory konsumenckie i nie możemy zaoferować naszym klientom udziału w takiej procedurze.

13. PRAWO WŁAŚCIWE/MIEJSCE JURYSDYKCJI

13.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe oraz umowy zawarte między Państwem a nami na ich podstawie podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. Jeżeli zawarli Państwo umowę jako konsument, nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa, w którym mają Państwo miejsce zamieszkania.

13.2 Jeśli jesteś kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub funduszem specjalnym prawa publicznego, lub jeśli nie masz ogólnej siedziby w Niemczech, lub jeśli po zawarciu umowy zmieniasz miejsce zamieszkania za granicę, lub jeśli Twoje miejsce zamieszkania nie jest znane w momencie składania pozwu, sądem właściwym dla wszystkich umów zawartych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest sąd właściwy dla naszej siedziby w Hildesheim (Niemcy).

Status: 21.03.2023